Hankkeen tavoitteet: Tukea kiusaamiseen

Valopilkun toiminta käynnistyi projektina 1.3.2010. Ennen RAY:n rahoituspäätöstä toimintaa pilotoitiin kahden vuoden ajan. Toiminnan taustalla on kokemukset kiusattuna olemisesta, kiusatun lapsen vanhemmuudesta sekä oivalluksemme siitä, että kiusaamiselle jokainen voi tehdä jotakin. Huomasimme, ettei kiusaamisesta aina uskalleta puhua avoimesti tai oikeilla sanoilla ja halusimme muutosta. Olemme tehneet uraa uurtavaa työtä, tuoneet ensimmäisinä Suomessa kiusatuille jälkihoitomallin ja puhuneet kiusattujen puolesta ja heidän suullaan niin tavallisille ihmisille, eri alojen ammattilaisille kuin päättäjille.

1.1.2015 lähtien toimintamme on muuttunut RAY:n ja sittemmin STEA:n avustuksen myötä Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkuksi. 

Tukea kiusaamisesta toipumiseen
Yhteiskunnassamme ei ole järjestetty selkeästi tietylle taholle kuuluvaa kiusaamisen jälkihoitoa, mikä vaikuttaa kiusaamiseen puuttumiseen ja sen hoitamiseen. Tukikeskus Valopilkku on ensimmäisenä Suomessa tuonut kiusaamisesta toipumiseen vertaistukeen perustuvan VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomallin®. Tätä mallia on käytetty Valopilkussa vuodesta 2008 lähtien. Vertaistukeen perustuvaa tukea ei kiusaamisesta toipuville aiemmin ollut saatavilla, eikä myöskään  kiusattujen lasten vanhemmille tai entisille koulukiusatuille. Tukikeskus Valopilkun osaaminen ja toiminta täydentää koulumaailman puolella olemassa olevaa toimintaa. Kiusaamisen jälkihoito on levinnyt Järvi-Suomen MLL:n levittämänä Selviydytään kiusaamisesta-hankkeena Jyväskylän ja Kuopion seudulle sekä Tampereen setlementin toimesta Kiusatut-hankkeen muodossa Pirkanmaalle.


Kiusattujen ja heidän vanhempiensa tukeminen kannattaa

Tukityössä olemme huomanneet, että vanhempien tukeminen ennaltaehkäisee perheen kriisiytymistä, syrjäytymistä ja muiden sosiaalisten ongelmien syntymistä myöhemmin. Kun kiusaamista kokenut nuori saa tukea kokemuksensa läpikäymiseen, hänelle avautuu uusia mahdollisuuksia elämässään. Kiusattujen lasten vanhempien arki helpottuu, kun he saavat tietoa ja tukea lapsensa tukemiseksi. Valopilkku tukee, luo uskoa ja palauttaa toimintakyvyn kiusaamista kokeneille nuorille sekä kiusattujen lasten vanhemmille. 


Kiusaaminen on vakavaa väkivaltaa

Tukikeskus pyrkii toiminnallaan tuomaan esille kiusaamiseen liittyviä haasteita siellä, huomioimaan kiusaamisen vaikutus kokijan elämänkaareen sekä tarjoamaan laadukasta jälkihoitoa kiusaamista kokeneiden tueksi. Näemme tärkeäksi että:

  • Kiusaamisen seuraukset nostetaan yleiseen tietoisuuteen, koska kiusatuksi joutuminen koetaan edelleen häpeälliseksi, piilossa olevaksi asiaksi, jonka käsittelyä pelätään.
  • Kiusaamisen eri muodot tehdään näkyväksi (päiväkodeissa, harrastus -ja vapaa-aikana, työssä) ja että niistä uskalletaan puhua eri ympäristöissä.
  • Kiusaamisen oikea luonne tuodaan esille: kiusaaminen on vakavaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja koulu- tai kiusaamisväkivalta olisi siihen sopivampi termi.
  • Luodaan keskusteluilmapiiri jossa kiusaamisen eri puolista voidaan keskustella avoimesti ketään syyllistämättä tai leimaamatta, ja että ymmärretään kiusaamisen olevan meidän kaikkien ongelma.
  • Ymmärrämme, että jotkut kiusatut traumatisoituvat kiusaamisen seurauksena ja että myös siitä on voitava puhua avoimesti ja yhteiskunnan tulisi tarjota kiusaamisesta traumatisoituneille apua.
  • Ymmärrämme, että toisia kiusaava lapsi tarvitsee tukea oppiakseen toimimaan rakentavammin ihmissuhteissaan.
  • Kiiusaamiselle voi tehdä jotakin ja kiusatut ja kiusaajat tarvitsevat tukea.
  • Valopilkku tukee, luo uskoa ja palauttaa toimintakyvyn kiusaamista kokeneille nuorille sekä kiusattujen lasten vanhemmille.